Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WATS
1. Sklep Internetowy działający pod adresem
internetowym: www.sklep.wats.pl, i zwany dalej Sklepem, jest elektroniczną platformą
komunikacji handlowej prowadzoną przez:
Wats Sp. z o. o. 41-400 Mysłowice, ul. Obrzeżna Płn. 15
C, NIP: 222-07-46-843, KRS 0000145669 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w
Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy
50 000zł;
2. Cena podana przy Produkcie w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta jest wiążąca przy
realizacji tego Zamówienia.
3. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu
Cywilnego.
4. Klienci zobowiązani są do nie zamieszczania w serwisie Sklepu treści o charakterze
bezprawnym, wulgarnym lub obraźliwym.
5. Klient może założyć nieodpłatnie konto w Sklepie (dalej: „Konto”).
6. Utworzenie Konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego
dostępnego w Sklepie (dalej: „Rejestracja”).
7. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego
loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła. Klient w przypadku utraty hasła, po
prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji jego danych
osobowych przez system teleinformatyczny WATS sp. z o.o., ma możliwość jego odzyskania.
Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji wiadomość
elektroniczną zawierającą informację o nowym haśle. Hasło może być następnie zmienione
przez Klienta.
8. Klienci mogą składać zamówienia na Produkty za pośrednictwem formularza (dalej:
„Zamówienie”).
9. Po utworzeniu Konta Klient ma możliwość weryfikacji statusu Zamówień oraz przeglądania
historii Zamówień.
10. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu Klient może wysłać wiadomość elektroniczną z
prośbą o usunięcie Konta Klienta na adres: centrala@wats.pl
UWAGA:
INTERNETOWY SKLEP FRYZJERSKI WATS prowadzi sprzedaż
profesjonalnych produktów przeznaczonych na cele związane z prowadzoną
działalnością gospodarczej przez salony fryzjerskie i kosmetyczne. Nabywcami
produktów znajdujących się w ofercie handlowej Internetowego Sklepu
Fryzjerskiego WATS mogą być wyłącznie osoby fizyczne lub osoby prawne
prowadzące działalność gospodarczą w zakresie fryzjerstwa lub kosmetyki
profesjonalnej albo podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową w
zakresie zaopatrywania salonów fryzjerskich lub kosmetycznych w artykuły
profesjonalne.
INTERNETOWY SKLEP FRYZJERSKI WATS nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) lub dokonujących zakupu na cele nie
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w wyżej określonym zakresie.
Dokonanie przez klienta rejestracji w sklepie
internetowym WATS, będące warunkiem realizacji zamówień, jest jednoznaczne ze
złożeniem przez klienta oświadczenia, iż jest on osobą prowadzącą działalność
gospodarczą i spełnia warunki do dokonywania zakupów profesjonalnych artykułów
oferowanych przez WATS.
§ 1.
Warunki realizacji zamówienia
1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza akceptację regulaminu.
2. Zamówienia (dostawy towaru) mogą być realizowane wyłącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane:
1. Telefonicznie lub e-mailem od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, tel.
(32) 222 60 57; e-mail centrala@wats.pl
2. przez stronę Sklepu - 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.
4. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem wiadomość, że zamówienie
dotarło do Sklepu.
5. Realizacja zamówienia następuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-12:00 i
rozpoczyna się po tym, jak Sklep sprawdzi poprawność danych Klienta i uzyska ewentualne
brakujące dane. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli towar jest dostępny w magazynie. W
przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany
telefonicznie lub mailem o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji
(częściowa realizacja, oczekiwanie na dostawę brakujących towarów i skompletowanie
zamówienia albo anulowanie całości zamówienia).
W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Klient jest
informowany telefonicznie lub mailem o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie
jego realizacji (oczekiwanie na dostawę brakującego towaru i skompletowanie zamówienia
albo anulowanie zamówienia).
6. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w postaci elektronicznej w
rozumieniu§ 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie
wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur. Na
życzenie Klienta faktura VAT może zostać przesłana klientowi w formie pisemnej (wydruk).
7. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych
osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie tylko i wyłącznie dla celów realizacji
umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są
niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Dane osobowe Klienta mogą być
również wykorzystywane w celach marketingowych (wysyłka
newslettera i konkursy) - jednak wyłącznie po wyrażeniu w tym zakresie
zgody przez Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych
osobowych.
8. Informujemy, że dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn.
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
oraz zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
2002 r. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób
trzecich.
9. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, dostępne są na stronie internetowej
Sklepu.
§ 2.
Ceny towarów
1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny
brutto)
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla stron w chwili złożenia przez Klienta
zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu (przy
czym zmiany cen nie dotyczą zamówień złożonych przez Klienta przed ich wprowadzeniem).
Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu i
przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.
§ 3.
Dostawa
1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
2. Dostawy towaru realizowane są niezwłocznie, jednak nie późnej niż w ciągu 3 dni roboczych
od dnia złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia
w dostawie towaru wynikłe z przyczyn leżących po stronie spedytora (poczta polska lub firma
kurierska), której powierzona została przesyłka.
3. Dostawa przesyłek ze Sklepu jest realizowana przez firmę kurierską INPOST.
4. Przesyłki realizowane przez kuriera są standardowo dostarczane w ciągu maksymalnie 3
(trzech) dni roboczych.
5. Kurierzy firmy INPOST doręczają standardowo przesyłki w godzinach 8:00 - 16:00
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub
niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
7. Koszty dostawy:
Określone są każdorazowo podczas składania zamówienia, przed ostatecznym potwierdzeniem zakupu. 
8. Maksymalna waga jednej przesyłki nie może przekraczać 30 kg. Zamówienia towaru, którego
łączna masa przekracza 30 kg realizowane są dwiema lub większą liczbą paczek – przesyłek
(a 30 kg każda), stosownie do masy zamówionego towaru i jego właściwości.
§ 4.
Płatność
1. Klient dokonuje zapłaty za zamówione towary z dostawą przy odbiorze: należność w gotówce
pobiera kurier.
§ 5.
Reklamacje
1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają
gwarancję jakości producenta (gwarancja dotyczy urządzeń elektrycznych).
2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Towar może być
reklamowany w przypadku niezgodności dostarczonego towaru z towarem wskazanym w
zamówieniu oraz w przypadku wszelkich wad i uszkodzeń towaru, w tym:
1. wad fabrycznych,
2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
3. wad ujawnionych w trakcie użytkowania produktu.
3. W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki przedstawiciel Siódemki zobowiązany jest
spisać protokół w obecności Klienta, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz
opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez
Klienta i przedstawiciela Siódemki jest podstawą do zapłacenia odszkodowania). Wskutek
przyjęcia przesyłki przez Klienta bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko
Siódemce. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń
przesyłki zgłoszonych Kurierowi przez Klienta nie później niż po upływie 14 dni od dnia
przyjęcia przesyłki. O stwierdzeniu uszkodzeń przesyłki Klient winien poinformować Sklep w
terminie 14 dni od dnia przejęcia przesyłki.
4. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności
za dostarczony towar.
5. Reklamacje z innego tytułu, niż opisane w pkt.2 ( L.N.) rozpatrywane są w ciągu 14 dni
roboczych od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem oraz z
wypełnionym formularzem reklamacji (przy czym formularz ten nie jest dokumentem
koniecznym do rozpatrzenia i uznania reklamacji i ma on charakter jedynie pomocniczy).
Formularz reklamacji stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
6. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na
nowy, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania
zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne,
dostępne w Sklepie towary do wyboru.
7. Dostawa towarów do Klienta po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji odbywa się kurierem,
przy czym koszty przesyłki ponosi Sklep.
8. Wraz z reklamowanym towarem prosimy o dostarczenie dowodu zakupu: paragonu,
potwierdzenia sprzedaży lub faktury VAT (przy czym dowód zakupu nie jest dokumentem
koniecznym do rozpatrzenia i uznania reklamacji i ma on charakter jedynie pomocniczy).
9. Reklamowany towar należy odesłać na adres Sklepu: firmy: Wats Sp. z o.o. 41-400
Mysłowice, ul. Obrzeżna Płn. 15 C .
10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty przez Kupującego w sposób niezgodny z
jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku
niezachowania zaleceń i instrukcji producenta/ dystrybutora.
11. Całkowita odpowiedzialność Sklepu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań wynikających z zawartej umowy nie może przekroczyć wartości sprzedanych
towarów
12. Sklep nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek pośrednie czy następcze szkody, takie jak
utrata zysków, wynagrodzenia, przewidywanych oszczędności.
§ 6.
Zwroty
1. Sklep dopuszcza zwrot towaru, który nie odpowiada oczekiwaniom Klienta, po uprzednim
uzyskaniu akceptacji ze strony Sklepu.
2. Zwrot możliwy jest, o ile towar nie nosi znamion używania.
3. W przypadku chęci zwrotu towaru Klient w ciągu 14 dni od odbioru towaru winien zwrócić się
do Sklepu w formie określonej w § 1 ust. 3 regulaminu z wnioskiem o zwrot towaru.
4. Sklep w ciągu 14 dni od kontaktu z Klientem/ otrzymania wiadomości od Klienta podejmuje
decyzje w zakresie akceptacji propozycji Klienta. Brak decyzji w w/w terminie oznacza brak
akceptacji na zwrot towaru.
5. W przypadku akceptacji zwrotu przez Sklep, Klient zobowiązany jest w ciągu 14 dni do
odesłania towaru na własny koszt na adres Sklepu.
6. Sklep zwraca cenę towaru na wskazane przez Klienta konto.
§ 7.
Gwarancje
1. Oferowane w Sklepie urządzenia elektryczne objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora
w Polsce. Okres gwarancji określony jest przez producenta lub dystrybutora towaru i jest on
liczony od daty zakupu.
2. Podstawą do skorzystania przez Klienta z gwarancji jest karta gwarancyjna.
3. Reklamowany sprzęt elektryczny należy przesłać na adres Sklepu wraz z kartą gwarancyjną.
4. W ciągu 14 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep zobowiązuje się do
naprawy wadliwego towaru lub jego wymiany na nowy. Naprawiony lub nowy produkt jest
objęty gwarancją, której okres biegnie od dnia doręczenia Klientowi naprawionego lub
wymienionego towaru.
5. Koszt wysyłki naprawionego lub wymienionego towaru ponosi Sklep.
§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Umowa sprzedaży, której przedmiotem jest realizacja zamówień składanych przez Klienta w
odniesieniu do towaru oferowanego na stronie internetowej Sklepu, zawierana jest między
Klientem oraz Spółką Wats Sp. z o.o. jako stronami umowy sprzedaży w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Sklepu.
4. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie
wpływa na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Strony będą dążyły
do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia przez ważne
i skuteczne postanowienie, które osiągnie w sposób najbardziej zbliżony taki sam lub podobny
cel finansowy i gospodarczy, z zastrzeżeniem postanowień art. 58 § 3 kodeksu cywilnego.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15 października 2013r. Wszelkie zmiany w
niniejszym regulaminie nie obejmują zamówień złożonych przez Klientów i będących w
trakcie realizacji. Zmiany w regulaminie mają moc wiążącą dla stron najwcześniej
od dnia następnego po dniu zamieszczenia tekstu jednolitego regulaminu, zawierającego
wprowadzone zmiany, na stronie internetowej Sklepu.
(-) WATS Sp. z o.o.